Kostenfreier EU Versand

Datenschutzerklärung

VI. Ochrana osobných údajov

VI.1.a Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho a bude pred ich uložením požiadaný o súhlas na ich spracovanie. Spracovávame len údaje potrebné na vybavenie obchodného vzťahu. Väčšina nami ponúkaných tovarov sa nachádza v skladoch našich obchodných partnerov v EU, odkiaľ sú, kvôli urýchleniu procesu dodania, odosielané priamo spotrebiteľovi. Preto je nevyhnutné zdieľať osobné údaje aj s nimi a s prepravnými spoločnosťami. S našimi obchodnými partnermi máme spísaný zmluvný vzťah a všetci sú povinný sa riadiť zákonom o ochrane osobných údajov.

VI.2.a Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je spotrebiteľom je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, číslo telefónu a mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je podnikateľom je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO a mailovú adresu.

VI.3.a Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje aj na marketingové účely, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

VI.4.a Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte alebo pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

VI.5.a Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.

VI.6.a. Osobné údaje budú uchovávané minimálne po dobu potrebnú na dodržanie zákonných lehôt v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

VI.7.a Kupujúci môže kedykoľvek, alebo keby sa domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, na Kontaktujte nás:

-požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

-požiadať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

-požiadať o opravu alebo vymazanie osobných údajov

Predávajúci po preštudovaní žiadosti je povinný kupujúcemu vyhovieť, okrem výmazu údajov potrebných na dodržanie zákonov a nariadení alebo zabezpečenie oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

VI.8.a Kupujúci má po prihlásení bez obmedzenia na webovej stránke prevádzkovateľa v časti: Váš účet k dispozícii informáciu, ktorú si môže stiahnuť v PDF alebo CVS formáte,aké informácie sú o ňom spracovávané a kedy ich prevádzkovateľovi aj so súhlasom na spracovanie poskytol. 

Translate »

Einkaufswagen

×